Πολιτική Οικονομία εν δράση

Πολιτική Οικονομία εν δράση 📉📈🗂📊📌

Το μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας είναι υποχρεωτικό μάθημα τόσο για τα παιδιά της 3 και 4 Ομάδας Προσανατολισμού, αλλά και επιλεγόμενο μάθημα για τα παιδιά των Ξένων Γλωσσών. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μάθημα με πολλές προοπτικές στην αναζήτηση επαγγελματικής στέγης.

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη και σε οικονομικά θέματα της καθημερινής ζωής:
• Ελαστικότητα Ζήτησης και Προσφοράς: πως η τιμή επηρεάζει την ζητούμενη ποσότητα των αγαθών και υπηρεσιών όσο την προσφερόμενη ποσότητα των αγαθών από πλευράς παραγωγού (επιχειρηματία)
• Παραγωγή και Κόστος: Πως η πρόσληψη των εργατών επηρεάζει την παραγωγή βραχυχρόνια και μακροχρόνια και πως η μεταβολή της παραγωγής επηρεάζει το κόστος μιας επιχείρησης.
• Μορφές Αγοράς: Ανταγωνισμός επιχειρήσεων, Μονοπώλιο, Τέλειος Ανταγωνισμός, Ατελής Ανταγωνισμός
• Εθνικό Εισόδημα – Βιοτικό Επίπεδο: Μέτρηση Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος,
• Ανεργία, αποπληθωρισμός
• Οικονομικές Διακυμάνσεις: Ανεργία (λόγοι, μέτρηση και τρόποι αντιμετώπισης, οικονομικός κύκλος – άνθηση, ύφεση, κρίση, ανάκαμψη
• Δημόσια Οικονομικά: Ρόλος και στόχος του κράτους, φορολογία, δημόσιος δανεισμός και κρατικός προϋπολογισμός
• Διεθνείς Συναλλαγές – Διεθνές Εμπόριο: Συνάλλαγμα, Ισοζύγιο Πληρωμών και τα επιμέρους ισοζύγια

Μαρία Παπαχριστοδούλου
Καθηγήτρια Πολιτικής Οικονομίας